E.M.M. Waalwijk

Privacyverklaring van vereniging Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht te Waalwijk

Versie 1.0 mei 2018

Uw privacy

De Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht (KvK 40271244) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht
Email: secretaris@emmwaalwijk.nl
Ingeschreven als een vereniging met rechtspersoonlijkheid bij Kamer van koophandel onder nummer: 40271244

Lid van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht

Als u lid wordt van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht registeren wij ter uitvoering van het lidmaatschap een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer en uw bondsnummer.

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit/geslacht
 • Datum van Inschrijving

Er zijn diverse doeleinden waarvoor Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het lidmaatschap en aanvullende overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Lidmaatschapsovereenkomst De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de vereniging en lid van de Nederlandse Handboog Bond
Communicatie Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de vereniging en leden
Wedstrijden Voor wedstrijden van de vereniging publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen met eventueel beeldmateriaal
Continuïteit Vereniging Om de vereniging te promoten bij een breder publiek en hierdoor eventueel nieuwe leden te werven worden diverse publicaties verzorgd waaronder een website en diverse publicaties in (regionale) bladen eventueel ondersteund door beeldmateriaal en (beperkte) persoonsgegevens, zoals voornaam en naam.

Deelnemen aan wedstrijden van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht

Als u lid deelneemt aan wedstrijden van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering van de wedstrijd en verzamelen wij eventueel beeldmateriaal van de betreffende wedstrijd.

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • Soort lid
 • Bondsnummer
 • Adres en woonplaats
 • Contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres)
 • Geboortedatum

Lid van de Nederlandse Handboog Bond

Als u lid bent van Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht bent u als actief schietend lid ook lid van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de NHB.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt over het algemeen gevraagd/gegeven bij de inschrijving van het betreffende minderjarige lid.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Bewaartermijn

Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, oa. clubbekers/medailles, clubrecords, notulen, beeldmateriaal en dergelijke worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging

Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie.
 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: secretaris@emmwaalwijk.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact opnemen via secretaris@emmwaalwijk.nl . Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

De Handboogschutterij Eendracht Maakt Macht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent, fundamentele wijzigingen in deze privacyverklaring worden je tevens per email aangeboden.